Kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Popów : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Zawady, dnia 28.10.2016r.

Kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Popów”

Gmina Popów po raz kolejny dzięki zaangażowaniu władz Gminy Popów- Wójta Bolesława Świtała, Dyrektora GZEAOS Krzysztofa Moczek oraz Dyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Popowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Więckach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 Rębielicach Królewskich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Wąsoszu Górnym oraz Gimnazjum w Zawadach ma szansę realizować projekt unijny pt.: „Kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Popów”. Termin realizacji projektu: 04.10.2016 r. – 31.03.2018 r.

Projekt jest skierowany do szkół podstawowych oraz gimnazjum z obszarów wiejskich z Gminy Popów. Projekt realizowany będzie w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Popowie, w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wąsoszu Górnym, w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rębielicach Królewskich, w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Więckach oraz w Gimnazjum w Zawadach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki któremu wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych zostanie objętych 280 uczniów.

Zaplanowane w projekcie działania odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów i przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych oraz zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów

Dodatkowym plusem jest fakt, że zajęcia będą prowadzone w małych grupach uwzględniając indywidualne potrzeby każdego z uczniów zapewniając im poczucie bezpieczeństwa.

Oprócz atrakcyjnej formy zajęć dodatkowych w ramach projektu zostanie zakupione doposażenie do wszystkich szkół z Gminy Popów objętych projektem. Są to różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, który dodatkowo uatrakcyjni zajęcia i sposób przekazywania wiedzy.

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w projekcie.

Gmina Popów, dnia 17.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące wyboru Kierownika projektu: Kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Popów

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Popów,

ul. Częstochowska 6, Zawady,

42-110 Popów

 

 1. Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe (dalej Zapytanie) w postępowaniu na zlecenie realizacji działań na stanowisku Kierownika projektu „Kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Popów”

 

 1. Termin i miejsce składania ofert
 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 25.10.2016 r. do godziny 12.00 (data i godzina wpływu oferty) na adres Zamawiającego;

Gmina Popów,

ul. Częstochowska 6, Zawady,

42-110 Popów

osobiście, faksem, listem na formularzu oferty.

 1. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań na stanowisku Kierownika Projektów zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 30.03.2018 r.

 

 1. Wymagania wobec kandydatów na stanowisko Kierownika
 1. Wykształcenie – wyższe magisterskie;

 2. Posiadanie doświadczenia w zakresie zarządzania realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 12 miesięcy.

 3. Przeszkolenie z zakresu równości płci.

 

 1. Okres zaangażowania

Kierownik Projektów zostanie zatrudniony na umowę zlecenie w następującym wymiarze: 120 h/ miesiąc.

 1. Opis procedury wyłaniania kandydata:

Kandydat spełniający wymagania określone w pkt 6, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu. Drugim etapem konkursu jest rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Kierownika Projektu. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt 2. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.

Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciu decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu.

Oferty które wpłyną do Zamawiającego po terminie lub będą niekompletne zostaną

zwrócone bez rozpatrzenia.

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w pkt 6 umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego

 

 1. Porozumiewanie się z kandydatami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Kandydatami jest Krzysztof Moczek,

nr tel.: +48343177067 w. 221, e-mail: k.moczek@op.pl

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym Zapytaniem należy kierować na adres:

Gmina Popów,

ul. Częstochowska 6, Zawady,

42-110 Popów

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – Kierownik Projektu”

lub

na adres e-mail: ug@gminapopow.pl

 1. Przygotowanie oferty
 1. Oferta powinna być złożona na druku „OFERTA” (załącznik nr 1 do Zapytania) wraz z wymaganymi załącznikami.

 2. Oferty muszą obejmować całość przedmiotu Zapytania, nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub ofert wariantowych.

 3. Kandydat ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

 5. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Kandydat zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski.

 1. Wykluczenie

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Kandydaci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.

3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku. przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w ofercie

Kandydaci ubiegający się o zamówienie muszą złożyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Ofertę, zgodną w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.

 2. CV dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom, określonych w punkcie 6 Zapytania wraz z dokumentami.

 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, o których mowa w punkcie 10, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

 

Bolesław Świtała
Wójt Gminy Popów

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00