Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Siedziba komisji: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów Tel. 34 31-77-067

Skład komisji:
1. Krzysztof Moczek
2. Emilia Krawczyk
3. Mariola Szymocha
4. Dariusz Sadziński
5. Mariusz Jabłoński
6. Ewa Orman
7. Halina Pawełoszek
8. Janina Szmidt
9. Wojciech Konieczny

W każdą środę w godzinach od 14.00 do 15.00 w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy Popów w punkcie konsultacyjnym przyjmuje psycholog mgr Mariola Szymocha. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania w zakresie:

1. Przygotowania projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, stanowiących zadania własne gmin, w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3. Podejmowania czynności zmierzających do orzecznictwa o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

4. Składania wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego,

5. Kierowania osób nadużywających na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

6. Wydania opinii dotyczących wniosków na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych co do zgodności ich z uchwałami Rady Gminy,

7. Współpracy z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej, Ośrodkami Zdrowia, Policją, Gimnazjum, Gminnymi Zespołami Szkolno – Przedszkolnymi oraz Szkołą Podstawową.

Do podstawowych zadań Komisji należy:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci
i młodzieży,

4. Kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi,

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

6. Wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy, będących podstawą do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz środki finansowe dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są corocznie zatwierdzane uchwałą Rady Gminy

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00