Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 30 listopada 2017 roku : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

Sesja   odbędzie się  30 listopada 2017 roku o  godz.9.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Popów   Zawady ul. Częstochowska 6.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z działalności międzysesyjnej.
6. Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Dyskusja
9. Zapytania sołtysów i mieszkańców.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie gminy,
– Rocznego Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018.
– pomoc dla Powiatu Kłobuckiego
– podatku od środków transportu
– ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym,
– określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
– określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i  trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów,
11.Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00