Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

Zawady, dnia 30 czerwca 2017r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popów uchwały nr 192/XXXI1/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w miejscowości Kamieńszczyzna
Granica obszaru objętego projektem planu, oznaczona została na załączniku graficznym do przywołanej powyżej uchwały.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Popów, 42-110 Zawady, ul. Częstochowska 6, w terminie do dnia 30 lipca 2017r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00